top of page

Záručné podmienky​

Záruka začína platiť po prevzatí predmetu diela a uhradení faktúry. 
Predmet kúpy je majetkom firmy Okna-RS až do zaplatenia celkovej sumy tovaru a do toho
momentu tovar nepodlieha reklamácii.
Termín začatia platnosti záruky nie je zhodný s termínom vystavenia faktúry.

Rozsah záruky je následovný :

​​

5 rokov na stálosť pvc profilov : veka libris plus, perfectline, alphaline, aluplast ideal 4000 / 8000, gealan 8000IQ

2 roky na tesnosť skla

2 rokov na funkčnosť okenného kovania

2 roky na dverové kovanie

2 roky na tesnenie

2 roky na okenné doplnky (kľučky, vložky, vetráky, parapety, samozamykače, madlá atď)

2 roky na plastové vchodové dvere.

5 ročná záruka na profil sa vzťahuje na farebnú a tvarovú stálosť a funkčnosť bielych a farebných profilov
Mechanické poškodenia okna je nutné skontrolovať a oznámiť pri dodaní okien zákazníkovi.
Na mechanické poškodenia zistené neskôr sa nevzťahuje záruka !

2 ročná záruka na sklo sa vzťahuje na jeho izolačné vlastnosti.

Škrabance na skle aj vnútorné je potrebné nahlásiť do 7 dní od prevzatia okien.

Po prekročení termínu sa záruka na mechanické poškodenia nevzťahuje.

Výrobca zodpovedá za problémy vzniknuté z dôvodu vád materiálu a vád pri výrobe.
Záruka sa vzťahuje aj na skryté vady ktoré nemohli byť zistené pri kúpe.
Záruka sa vzťahuje na trvalú a nezávadnú funkčnosť mechanizmov, kovaní, a súčastí okna. 
Záruka sa nevzťahuje na časti podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu

Sieťky proti hmyzu si pri preberaní riadne prezrite či nie sú deravé, pretože inak Vám reklamáciu na roztrhnutú sieťku neuznáme

 

Záruka neplatí v prípade :


Poškodenia okna nesprávnym transportom zo strany zákazníka.
Poškodenia nesprávnou montážou zákazníkom ktorá nie je v súlade s návodom na montáž, stavebnými zásadami,

konštrukčnými zmenami vykonanými zákazníkom.
V prípade poškodenia okna po jeho použití nie na účel na ktorý je určené.
Poškodením pôsobením vonkajších vplyvov ako oheň, soli, kyseliny, živelné pohromy.
Opravy nezaškolenou osobou, použitia častí od iných výrobcov bez súhlasu dodávateľa.
Nesprávnej výmeny skla zákazníkom - pri nesprávnom rozložení dištančných klinov pod sklom, poškodenia zasklievacích líšt.
Nesprávneho používania - zapchaté odvodňovacie otvory, nesprávna konzervácia a čistenie.
Mechanické poškodenie skla - pukliny, škrabance
Poškodenie okna vyplývajúce z nesprávnej konštrukcie budovy, zlej ventilácie.
Rosenie a premŕzanie okna a následky vyplývajúce z nevhodných klimatických podmienok v miestnosti.


Reklamácia musí byť uplatnená písomne, s uvedením čísla zmluvy, menom, adresou a telefonickým kontaktom zákazníka, adresou stavby, presným určením reklamovaného výrobku ( rozmery, číslo položky zo zmluvy apod.) a presným popisom reklamovanej vady. Reklamácia neovplyvňuje povinnosť zákazníka uhradiť svoje záväzky v lehote splatnosti.
Ak je reklamácia oprávnená, dodávateľ ju odstráni do 30 dní.

Ak je na odstránenie vady potrebný materiál s termínom dodania dlhším ako 30 dní, vada bude odstránená ihneď po dodaní takéhoto materiálu.

bottom of page